សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃចេតនា – និរន្តរភាព

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃចេតនា – និរន្តរភាព

26/11/2021
1 min read
Sustainability
Sustainability

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃចេតនា និរន្តរភាព

នៅ The Little Red Fox Espresso យើងទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង
ក្នុងប្រតិបត្តិការដោយផ្តោតលើបរិស្ថានដែលយើងរស់នៅធ្វើការនិងសកម្មភាពប្រចាថ្ងៃកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
នៃបរិស្ថានរបស់យើង។

យើង​នឹង​បន្ត​ខិតខំ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​លើ​ការ​អនុវត្ត​បរិស្ថាន​របស់​យើង​ដោយ​​គោរពតាមច្បាប់ គោលដៅ និងគោលបំណងដែលកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
បរិស្ថានរបស់យើង។ ការអនុវត្តនឹងត្រូវបានពិនិត្យលើមូលដ្ឋានរយៈពេលបីខែ។ គោលដៅរបស់យើងមានដូចខាងក្រោម…

Sustainability

At The Little Red Fox Espresso, we recognize our responsibility to operate with a focus towards the environment in which we live and work, and to reduce the impact of our daily operations that effect the environment.

We will continually strive to improve on our environmental performance by the implementation of policies, targets and objectives that minimize our environmental impact. There performances will be reviewed on every three months. Our polices are as follows…

Sustainability

Start the conversation

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Link copied to your clipboard

Categories